Nordlander Partners

Om oss

Nordlander Partners

Finansiell rådgivare vid företagsaffärer – försäljning, köp och kapitalanskaffning

Nordlander Partners är en finansiell rådgivare specialiserad på företagsaffärer, både försäljningar och köp, samt kapitalanskaffningar och företagsvärderingar. Vi medverkar när mindre och medelstora företag byter ägare eller får nytt kapital.

Nordlander Partners har lång yrkeserfarenhet av finansiell rådgivning från såväl industri- och tjänstesektorn som entreprenöriella företag och många olika finansiella ägarformer. Vi har genom åren haft många uppdrag inom industri, handel, life science, tjänstesektorn och informations- och kommunikationsteknologi. Våra uppdragsgivare brukar kalla sig entreprenörer, familjeföretagare, Private Equity aktörer, industriella ägare, institutionella ägare, finansiella ägare, affärsänglar eller investerarnätverk.

För exempel på transaktioner vi medverkat i tryck här.

Nordlander Partners

Verksamhet

Vad kan vi göra för dig?

Företagstransaktioner

Nordlander Partners har en omfattande vana att genomföra företagstransaktioner, både försäljningar och köp, inom intervallet 20–300 mkr. En strukturerad process, uppdelad i två faser, och ett beprövat tillvägagångssätt säkrar att uppdragsgivarens intressen tillvaratas. Vid försäljning är givetvis ett högt pris ett självklart huvudmål men det finns en lång rad andra faktorer att ta hänsyn till för att en transaktion ska kunna genomföras med ett gott resultat.

”Köpeskillingen är viktigast och den är ett resultat av att många andra frågor sköts på rätt sätt”

Att äga och driva ett företag har många dimensioner med långt fler värden än de rent finansiella. Detta gäller också företagsöverlåtelser. Ett avtal om att sälja och köpa ett företag är bara ett dokument. Betydligt viktigare är alla samtal, möten, analyser, diskussioner, informationsutbyten, uppgiftslämnanden och förhandlingar under processen. Alltifrån första kontakt till avtalsundertecknande måste denna kedja hålla samman.

Vår uppgift är att lotsa processen fram till genomförd affär och röja undan hinder på vägen.

Den interna fasen syftar till att ge en lättfattlig och samtidigt fyllig, intresseväckande och korrekt beskrivning av ett företag. Information om företaget och dess omvärld samlas in, analyseras och sätts samman i olika presentationsmaterial.

”Stegen i en företagsaffär är väl kända – utfallet beror på hantering, erfarenhet och professionalitet”

I den externa fasen flyttas fokus från uppdragsgivarens företag till de företag som är intressanta ur ett försäljnings- eller förvärvsperspektiv. Då tar vi kontakter och påbörjar processen med motparter vilket ska leda fram till en företagsöverlåtelse.

En företagsförsäljning innebär normalt att vi tillsammans med uppdragsgivaren går igenom följande steg. Processen vid ett förvärv är likartad.

 • Informationsinsamling
 • Analys av insamlad information och sammanställande av presentationsmaterial
 • Genomgång av avtal och bolagshandlingar
 • Värdering av företaget
 • Identifiering av potentiella köpare av företaget
 • Initial kontakt med identifierade köpare
 • Presentation av företaget
 • Inledande förhandlingar
 • Avsiktsförklaringar
 • Preliminära bud
 • Due Diligence
 • Avtalsförhandlingar
 • Slutförhandling
 • Genomförande av transaktion

Kapitalanskaffning

Nordlander Partners har medverkat i ett flertal kapitalanskaffningar och har goda relationer med många investerare i och utanför Sverige, både institutionella och privata aktörer. Vi känner till vad de efterfrågar och vilka krav de ställer. En vanlig kapitalanskaffning för ett privat företag är 10–100 mkr.

      ”Vår uppgift är att vara en lots och en vägröjare!”

Vid en kapitalanskaffning krävs en uttömmande beskrivning av företaget och dess verksamhet, framtidsplaner och marknad. Nordlander Partners vet vilken information som behövs och hur den ska presenteras i dokument och vid möten för att intressera investerare.

Tillvägagångssättet vid en kapitalanskaffning följer i stora delar processbeskrivningen för en företagstransaktion.

Värderingar

Funderar du på att sälja ditt företag och vill först veta vad du kan förvänta dig för pris? Ska en delägare lösas ut eller överväger ni att göra en riktad emission till en ny delägare?

Värderingsmodellerna är många; substansvärdering, multipelvärdering, kassaflödesvärdering, överavkastningsvärdering och jämförande värdering för att bara nämna några. Det avgörande för att uppnå en så rättvisande värdering som möjligt är en kvalitativ granskning av indata och en välgrundad sammanvägning av värderingsresultat från olika ansatser.

”Företagsvärdering är till lika stora delar en exakt vetenskap som det möjligas konst”

En värdering är oftast i stor utsträckning byggd på antaganden om framtida händelser. Det verkliga värdet är det som någon är beredd att betala vilket kan skilja sig väsentligt från ett teoretiskt värde. Men en värdering, uttryckt som ett intervall, av en neutral bedömare kan fungera som vägledning till ett förväntansvärde eftersom också den aktuella marknadssituationen för företagstransaktioner vägs in.

Nordlander Partners

Transaktioner

Transaktionsarena

Några uppdrag vi haft och hur vi löst dem

Nordlander Partners

Kontakt

Kontakt

 • Carl Nordlander

  Carl Nordlander

  Carl har sedan 1998 arbetat inom Investment Banking och M&A. Dessförinnan arbetade han framför allt med finans- och ekonomiansvar i olika koncernledningar och har också erfarenhet från många styrelseuppdrag.

  Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Yrkeserfarenhet och uppdrag inom finansiell rådgivning ligger huvudsakligen inom tillverkningsindustri, Life Science, informations- och kommunikationsteknik, byggverksamhet, fastigheter samt media.

  Mob +46 70 710 41 31

Nordlander Partners AB

Floragatan 2
Box 26 167
SE-100 41, Stockholm